ZMIANY W ZASADACH DOTYCZĄCYCH USTALANIA EKWIWALENTU

Wydział Gier Lubelskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 15 czerwca br. wprowadził zmiany do treści Uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalenia ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, kluby zakwalifikowane do V kategorii mnożnika, będą zwolnione z obowiązku zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie, wyłącznie w przypadku pozyskania zawodnika z klubu tej samej kategorii. Pozyskanie zawodnika z klubu zakwalifikowanego do IV lub wyższej kategorii będzie wiązać się z koniecznością uregulowania ekwiwalentu za jego wyszkolenie z uwzględnieniem stawki mnożnika 0,50.

Przyjęta zmiana to wynik postulatów środowiska piłkarskiego, zwracającego uwagę na możliwość nieuczciwych praktyk polegających na zgłaszaniu przez kluby uczestniczące do tej pory wyłącznie w rozgrywkach juniorów (kategoria III) drużyn do rozgrywek klasy A lub klasy B, celem unikania obowiązku uregulowania ekwiwalentu za wyszkolenie, przy jednoczesnym braku zaangażowania w uzyskiwanie najwyższego wyniku sportowego w rozgrywkach seniorów.

PRZYPOMINAMY, ŻE UCHWAŁA MA ZASTOSOWANIE TYLKO DO TZW. „ZAWODNIKÓW WOLNYCH”, TJ. TAKICH, KTÓRZY NIE SĄ ZWIĄZANI WAŻNYM KONTRAKTEM LUB DEKLARACJĄ GRY AMATORA ORAZ NIE ROZEGRALI ŻADNEGO MECZU W ROZGRYWKACH BIEŻĄCEGO SEZONU.

Zawodnicy z ważnym kontraktem lub deklaracją gry amatora mogą w trakcie najbliższego okna transferowego zmienić przynależność klubową tylko na zasadzie transferu czasowego lub definitywnego.

W Uchwale przyjęto następujące zasady:

1. Ekwiwalent będzie przysługiwać za okres szkolenia pomiędzy rokiem, w którym zawodnik ukończył 12., a rokiem w którym ukończył 21. rok życia;

2. Ekwiwalent będzie przysługiwać klubowi odstępującemu w przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika wolnego, przed zakończeniem roku w którym kończy 24. rok życia.
Uwaga: dla zawodników pomiędzy 21. a 24. rokiem życia przy obliczaniu wartości ekwiwalentu należy uwzględnić amortyzację jego kwoty. Amortyzacja kwoty ekwiwalentu jest to rozłożone w czasie umorzenie wartości ekwiwalentu za wyszkolenie. Wykorzystanie amortyzacji pozwala na zmniejszanie należnej kwoty ekwiwalentu w zależności od wieku zawodnika w chwili zmiany przynależności klubowej według poniższego schematu:

* Rok w którym zawodnik ukończył 22 rok życia – 75% ustalonego ekwiwalentu
* Rok w którym zawodnik ukończył 23 rok życia – 50% ustalonego ekwiwalentu
* Rok w którym zawodnik ukończył 24 rok i starszy – 0% ustalonego ekwiwalentu

3. Ekwiwalent nie będzie przysługiwać w przypadku zmiany przynależności zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach klasy A lub niższych, II ligi kobiet, II ligi futsalu i klubów uczestniczących w rozgrywkach juniorek (dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej wyłącznie w przypadku pozyskania zawodnika z klubu tej samej kategorii. Pozyskanie zawodnika z klubu zakwalifikowanego do IV lub wyższej kategorii będzie wiązać się z koniecznością uregulowania ekwiwalentu za jego wyszkolenie z uwzględnieniem stawki mnożnika 0,50.

4. Na wysokość ustalonego ekwiwalentu będzie mieć wpływ okres szkolenia w danym klubie, wiek zawodnika, klasa rozgrywkowa klubu pozyskującego.

Poniżej prezentujemy tekst jednolity Uchwały (uwzględniający zmiany wprowadzone 15 czerwca br.) i kalkulator, dzięki któremu, po wprowadzeniu odpowiednich danych dotyczących zawodnika, okresu szkolenia i klubu pozyskującego, automatycznie zostanie wyliczona kwota należnego ekwiwalentu.

 

LINK Z INFORMACJĄ