UWAGA KLUBY – ZMIANY DOTYCZĄCE TRANSFERÓW OBOWIĄZUJĄCE OD TZW. ZIMOWEGO OKNA TRANSFEROWEGO

Wydział Gier LZPN informuje, że w trakcie rundy jesiennej s. 2020/21 uległy zmianie przepisy Uchwały nr VIII/124
z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.
Dokonane zmiany miały na celu m.in. dostosowanie postanowień Uchwały do aktualnych przepisów FIFA, ułatwienie potwierdzania i uprawniania zawodników-cudzoziemców spoza UE do udziału w rozgrywkach juniorów i unifikację postanowień uchwały z innymi przepisami związkowymi.

W przypadku niższych lig większość zmian zacznie obowiązywać od rundy wiosennej s.2020/2021.

Poniżej prezentujemy najważniejsze dla klubów zmiany w przepisach:
§ 21 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
2. Zawodnicy mogą być potwierdzeni maksymalnie do trzech klubów w ciągu okresu od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych meczach jedynie w dwóch klubach.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez FIFA w sezonie 2020/2021, we wskazanym wyżej okresie, zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych meczach w trzech klubach.
§ 26 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Zawodnik czasowo transferowany może powrócić przed upływem umowy do klubu odstępującego za zgodą stron
i zawodnika, przy czym jego potwierdzenie do klubu może nastąpić wyłącznie w 
okresie transferowym, z zastrzeżeniem postanowień § 27.
§ 27 ust. 1. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami, o których mowa w § 23 – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w następujących sytuacjach:

e) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika występującego na pozycji bramkarza w sytuacji kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, przynajmniej jednego bramkarza uprawnionego do gry w danej klasie rozgrywkowej

 

Przypominamy, że zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, Centralnej Ligi Juniorek, III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych, a także III ligi i niższych klas rozgrywkowych kobiet przed rundą wiosenną może nastąpić w okresie od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której zawodnik zostaje uprawniony – § 23 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej
WYJĄTKI OD POWYŻSZEGO PRZEPISU:
1. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami, o których mowa w § 23 – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w następujących sytuacjach:
a) rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej lub LICEUM, z uwzględnieniem postanowień ust. 3,
b) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, którego nie łączy żadna umowa z klubem i który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą,
c) w razie rozwiązania umowy (kontraktu) z zawodnikiem za porozumieniem stron wskutek wycofania się I zespołu z rozgrywek piłkarskich na przykład w związku z likwidacją klubu lub sekcji piłki nożnej, zmianą zakresu działalności klubu lub ogłoszeniem upadłości klubu, z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr I/10 z dnia 28 stycznia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich,
d) prawomocnej decyzji lub decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności właściwego organu o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu lub nieważności kontraktu lub skutecznego oświadczenia zawodnika o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z winy klubu,
e) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika występującego na pozycji bramkarza w sytuacji kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, przynajmniej jednego bramkarza uprawnionego do gry w danej klasie rozgrywkowej,
f) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, który dotychczas nigdy nie był potwierdzony do żadnego klubu,
g) uzyskania ITC po zakończeniu okresu transferowego, jeżeli wystąpienie PZPN do FIFA o wydanie ITC lub zgody na transfer zawodnika niepełnoletniego nastąpiło przed zakończeniem okresu transferowego.
2. Poza okresem jednego z dwóch okien transferowych, o których mowa w § 23 mogą być także potwierdzani do gry zawodnicy, którzy dotychczas nigdy nie byli zgłoszeni i potwierdzeni do żadnego z klubów.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) macierzysty klub, na podstawie wystąpienia rodziców lub opiekunów ustawowych zawodnika, każdorazowo zobowiązany jest udzielić zawodnikowi nieodpłatnie czasowego zwolnienia na grę, jednak nie dłużej niż do ukończenia
przez zawodnika 16 roku życia.
4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, a
następnie uprawnieni do gry.
5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do ostatniego
dnia lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu
w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a
następnie uprawnieni do gry.