UCHWAŁA ZARZĄDU PZPN W SPRAWIE OSÓB POSIADAJĄCYCH MISTRZOWSKĄ, I LUB II KLASĘ TRENERSKĄ

 

Uchwała nr V/89 z dnia 25 maja 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia zasad ubiegania się o uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich dla absolwentów wyższych uczelni posiadających mistrzowską, I lub II klasę trenerską.

 

I. Działając na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) i 25) Statutu PZPN, w ramach wynikającego z art. 13 ust. 1 pkt 2) ustawy o sporcie wyłącznego prawa polskiego związku sportowego do ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych (…) we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek, a także mając na uwadze treść Art. 7 Konwencji Trenerskiej UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich, wersja 2020 rok – postanawia się, co następuje:

I. Uwzględniając wejście w życie postanowień Art 7 Konwencji Trenerskiej, w myśl którego m.in., cyt. “Osoby, które ukończyły kurs przeprowadzony przez niezależną instytucję, mają prawo ubiegać się o uznanie ich kompetencji w ramach Konwencji Trenerskiej UEFA. Wniosek musi zostać przesłany do strony konwencji, na której terytorium zyskano kwalifikacje (…)” ustala się następujące zasady ubiegania się o uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich dla absolwentów wyższych uczelni posiadających mistrzowską, I lub II klasę trenerską:

1.Absolwenci wyższych uczelni, którzy rozpoczęli naukę na studiach wyższych nie później niż w roku akademickim 2005/2006 i w wyniku odbytej edukacji uzyskali mistrzowską, I lub II klasę trenerską mogą wystąpić do Polskiego Związku Piłki Nożnej o uznanie uzyskanych kompetencji i przyznanie licencji trenerskiej z uwzględnieniem następujących kryteriów:

posiadacze klasy mistrzowskiej, I lub II klasy trenerskiej mogą ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów licencji trenerskich po spełnieniu nw. przesłanek:

• przyznanie licencji UEFA PRO – w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na I lub II poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych,

• przyznanie licencji UEFA A – w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na III lub IV poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych,

• przyznanie licencji UEFA B – w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na co najmniej V poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych.

2.Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, którzy rozpoczęli naukę na studiach wyższych nie później niż w roku akademickim 2005/2006 i w wyniku odbytej edukacji uzyskali uprawnienia instruktora piłki nożnej otrzymują uprawnienia licencji Grassroots C (UEFA C). Postanowienia ust. 3-5 niniejszej Uchwały stosuje się odpowiednio.

3. Wnioski o uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich należy składać do Polskiego Związku Piłki Nożnej – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba zainteresowana uzyskaniem licencji trenerskiej zobowiązana jest dołączyć następujące dokumenty:

• poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stosownych uprawnień,

• życiorys wraz przebiegiem kariery trenerskiej, • zaświadczenia o wymaganym uchwałą stażu pracy trenerskiej w klubach piłkarskich,

• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego – ważne 6 miesięcy od daty wystawienia,

• oświadczenie o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego oraz oświadczenie o niekaralności w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadani pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. Wnioski rozpoznaje Komisja Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. uznawania uprawnień trenerskich w składzie: Dyrektor Sportowy PZPN, Szef Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, przedstawiciel macierzystego WZPN wnioskodawcy oraz 2 Członków Rady Szkoły Trenerów PZPN.

6. Komisja PZPN podejmuje decyzję o przyznaniu wnioskowanej przez kandydata licencji trenerskiej po dokonaniu analizy złożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z wnioskodawcą.

7. Decyzje Komisji PZPN, o której mowa w ust. 6 uznające kompetencje uzyskane przez wnioskodawcę i przyznające licencje trenerskie będą przekazywane do wiadomości Panelowi Jira UEFA, zgodnie z treścią Art. 7 ust. 5 Konwencji Trenerskiej UEFA. Postanowienia Art. 7 ust. 8 Konwencji stosuje się odpowiednio.

8. Decyzje Komisji PZPN w przedmiocie odmowy uznania kompetencji wnioskodawcy i nie przyznania mu licencji trenerskiej wymagają pisemnego uzasadnienia. Wnioskodawcy przysługuje w terminie prawo złożenia odwołania od decyzji do Jira Panel UEFA, przy zachowaniu zasad wynikających z Konwencji Trenerskiej UEFA. II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek