UWAGA KLUBY! WAŻNA INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to rejestr osób, które sprawują kontrolę nad określonymi podmiotami gospodarczymi. Sprawdź, czy obejmuje cię obowiązek wpisu do CRBR i kiedy taki wpis trzeba uzyskać.

W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego.

Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie zawarte w nim informacje są udostępniane bezpłatnie.

CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – rejestr ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności podmiotów gospodarczych.

KTO MUSI SIĘ WPISAĆ DO CRBR?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych:

 • wszystkich spółek prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz akcyjne (z wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych)
 • europejskich zgrupowań interesów gospodarczych
 • spółek europejskich
 • spółdzielni (w tym spółdzielni mieszkaniowych)
 • spółdzielni europejskich
 • stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • fundacji
 • trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  • mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu

Pełna informacja oraz poradnik jak dokonać zgłoszenia znajduje się na stronie biznes.gov.pl