Nowy obowiązek dla klubów sportowych będących płatnikami składek – PUE ZUS

Kluby sportowe będące płatnikami ZUS mają coraz mniej czasu na spełnienie nowego obowiązku, który przyniosła zmiana prawa w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych. Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ZUS (a może nim być również klub sportowy) ma obowiązek posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

 

Czym jest PUE ZUS?

Platforma Usług Elektronicznych jest systemem teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mającym w swym założeniu ułatwić obywatelom dostęp do świadczonych usług. Narzędzie to daje możliwość załatwiania wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi przez Internet. Dzięki niemu przedsiębiorcy mają stały wgląd do wielu ważnych i przydatnych informacji, m.in.: informacje o saldzie bieżącym oraz saldzie miesięcznym, które pokazują stan opłaconych składek do ZUS, informacje o należnych do opłacenia składkach oraz o dokonanych wpłatach, informacja roczna dla płatnika składek, deklaracje rozliczeniowe, które płatnik wysłał do ZUS, lista osób zgłoszonych do ubezpieczeń, czy lista pracowników na zwolnieniu lekarskim[1].

Podstawa prawna zmian

Jak dotąd obowiązek posiadania konta na PUE ZUS dotyczył węższego kręgu płatników składek – tylko tych którzy rozliczali składki za nie więcej niż 5 osób. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązek ten dotyczyć będzie już wszystkich płatników składek (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

Zmiany te przyniosła ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Na jej mocy do ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzono art. 47b i art. 47c w następującym brzmieniu:

„Art. 47b. 1. Płatnik składek jest obowiązany założyć profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 1. 2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, profil informacyjny zakłada płatnikowi składek Zakład. 3. Płatnik składek jest obowiązany do utrzymania aktywnego profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu w czasie prowadzenia z Zakładem rozliczeń z tytułu składek. 4. Płatnik składek, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazać do Zakładu adres elektroniczny.

Art. 47c. Pismo, które jest doręczane do Zakładu w postaci elektronicznej na profilu informacyjnym założonym w systemie teleinformatycznym Zakładu, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystuje się sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład w systemie teleinformatycznym.”;

Jak zarejestrować się w PUE ZUS?

Profil na PUE ZUS zakładany jest dla osób fizycznych. Zatem kluby sportowe, a więc podmioty posiadające osobowość prawną muszą w tym procesie działać przez swoich ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa.

Aby założyć profil na PUE ZUS należy odwiedzić stronę www.zus.pl kliknąć „Zarejestruj w PUE” i postępować według kolejnych kroków. Instrukcję rejestracji w portalu znajdziemy na stronie internetowej ZUS[2].

Co w sytuacji, gdy kluby sportowe nie zdążą spełnić obowiązku przed 1 stycznia 2023 roku?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw płatnicy składek obowiązani są do założenia profilu PUE ZUS w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. W razie jednak braku spełnienia powyższego obowiązku, zgodnie z art. 15 ust. 2 wskazanej ustawy, w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam założy profil informacyjny PUE ZUS płatnikom składek nieposiadającym tego profilu, na kontach których na dzień 31 grudnia 2022 r. prowadzone są rozliczenia z tytułu składek. Brak zadośćuczynienia temu obowiązkowi nie spowoduje więc negatywnych konsekwencji.

Obowiązek posiadania konta w PUE ZUS przez wszystkich płatników składek, w tym kluby sportowe stanowi kolejny wyraz stale i coraz dalej postępującego procesu elektronizacji świadczonych usług. Tym razem doświadczą go również kluby sportowe będące płatnikami składek, zyskując szybkie, tanie i wygodne narzędzie do komunikacji z ZUS.  

[1] https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/informacje-dotyczace-pue

[2] https://www.zus.pl/-/pue-zus-obowi%C4%85zek-za%C5%82o%C5%BCenia-profilu-dla-p%C5%82atnik%C3%B3w-sk%C5%82adek 

 

Źródło: PrawoSportowe.pl