ZMIANA UCHWAŁY PZPN W SPRAWIE STATUSU ZAWODNIKÓW I ZASAD ZMIAN PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2023 r. Zarząd PZPN przyjął Uchwałę nr II/25 w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.

Zmianie uległy m.in. postanowienia par 27 ust. 1 pkt a) uchwały, regulującego kwestię pozyskania zawodnika na zasadzie transferu czasowego w związku ze zmianą miejsca zamieszkania i rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu:

W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami, o których mowa w § 23 – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w następujących sytuacjach:

a) zmiany miejsca zamieszkania i związanym z tym rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej przy czym klub macierzysty, na podstawie wystąpienia rodziców lub opiekunów ustawowych zawodnika, zobowiązany jest udzielić zawodnikowi nieodpłatnego zwolnienia czasowego na okres nie dłuższy niż do zakończenia przez zawodnika edukacji w szkole podstawowej.

 Omawiana zmiana weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr II.25 zmieniająca Uchwałę w sprawie statusu zawodników

Uchwała nr VIII.124 z 14.07.2015 r. – Status zawodników i zasady zmian przynależności klubowej – tekst jednolity