Lubelski Związek Piłki Nożnej – Klauzula informacyjna RODO

Lubelski Związek Piłki Nożnej

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celach i zakresach przetwarzanych danych jest Lubelski Związek Piłki Nożnej W Lublinie, ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin, tel. 81528 05 68, adres e-mail: lubelski@zpn.pl Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepisy prawa.

2.Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:

•Ustanowionych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej zgodnie z Ustawą z dnia 7.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawą z dnia 25.06.2010r. o sporcie, oraz celami i zadaniami Statutowymi.

•W ramach przynależności członkowskiej Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, dalej organów LZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów ds. piłkarzy, sędziów,licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, działaczy piłkarskich i osób zatrudnionych w sporcie piłki nożnej.

•W celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29września 1994 r.).

•W celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych.

•W celu realizacji uzasadnionych interesów administratora.

•W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

•W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1lit. a) RODO).

3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

•Polski Związek Piłki Nożnej,

•Międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne federacje piłkarskie,

•Firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe,

•Podmioty medyczne,

•Podmioty zewnętrzne świadczące usługi drogą elektroniczną, realizujące usługi informatyczne,konsultingowe lub audytowe.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego przetwarzania w tym do momentu wycofania zgody,jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania Lubelski Związek Piłki Nożnej zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Lubelski Związek Piłki Nożnej