ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZENIA MECZÓW KONTROLNYCH/TOWARZYSKICH PRZEZ SĘDZIÓW PIŁKARSKICH NA TERENIE LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

1. Klub organizator/gospodarz powinien zgłosić termin rozgrywania meczu kontrolnego/towarzyskiego do biura BOZPN do środy do godz. 13:00 na mecz w weekend i do piątku do godz. 13:00 na mecz wtorek – środa – czwartek z podaniem dokładnej godziny i miejsca rozgrywania zawodów wyłącznie na druku stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu. W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną na pilka@bozpn.pl zaleca się zastosowanie komputera stacjonarnego lub laptopa.

2. Późniejsze zgłoszenie może spowodować brak możliwości delegowania sędziów na zawody.

3. Kolegium Sędziów LZPN/Okręgowe Kolegium Sędziów BOZPN, ChOZPN, ZOZPN zobowiązuje się delegować zespół sędziowski na wszystkie mecze kontrolne/towarzyskie zgłoszone wg zasad ust.1.

4. Za przeprowadzone mecze kontrolne/towarzyskie seniorów oraz młodzieżowe w kategoriach wiekowych A1-A2, sędziom przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: sędzia 50 zł netto i asystenci po 30 zł netto. W przypadku tego samego organizatora – drugich zawodów w tym samym dniu, na tym samym boisku (tzw. mecz po meczu, przy przerwie czasowej do maks. 45 minut) jeżeli mecz prowadzi ten sam zespół sędziowski, to za drugi mecz przysługuje sędziom 50% wynagrodzenia tj. sędzia 25 zł netto i asystenci po 15 zł netto. 4.1. Nie ma zasady, aby kolejny mecz prowadził ten sam zespół sędziowski. 4.2. Wypłata ryczałtu przez organizatora wg zgłoszenia do LZPN następuje po zakończonych zawodach.

5. Za mecze kontrolne/towarzyskie pozostałych młodszych kategorii wiekowych sędziom przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: sędzia 30 zł netto i asystenci po 20 zł netto. W przypadku tego samego organizatora – drugich zawodów w tym samym dniu, na tym samym boisku (tzw. mecz po meczu, przy przerwie czasowej do maks. 30 minut) jeżeli mecz prowadzi ten sam zespół sędziowski, to za drugi mecz przysługuje sędziom wynagrodzenia tj. sędzia 20 zł netto i asystenci po 15 zł netto.

5.1. Nie ma zasady, aby kolejny mecz prowadził ten sam zespół sędziowski.

5.2. Wypłata ryczałtu przez organizatora wg zgłoszenia do BOZPN następuje po zakończonych zawodach.

6. Organizator zawodów musi zapewnić zespołowi sędziowskiemu szatnię do przebrania się w dogodnych warunkach, spełniającą podstawowe warunki sanitarne.

7. Kolegium Sędziów LZPN/OKS BOZPN, ChOZPN, ZOZPN z uwagi na aspekt szkoleniowy delegować będzie w miarę możliwości zespół sędziowski w składzie sędzia + dwóch asystentów.

8. Z przeprowadzonego meczu musi zostać sporządzone sprawozdanie.

9. Brak realizacji rozliczenia wg zasad jak zapisano w ust. 4 i 5 spowoduje nałożenie sankcji dla klubu.

10. Klub gospodarz ponosi odpowiedzialność finansową w pełnej wysokości jak w ust. 4, 5 za brak terminowego powiadomienia Związku/Okręgu o odwołaniu lub zmiany godziny meczu (zbyteczny przyjazd sędziów na miejsce meczu wg zgłoszenia).

Lubelski Związek Piłki Nożnej

Propozycję Zarządu KS LZPN w tytułowym temacie rozstrzygnięto i przyjęto do realizacji na posiedzeniu Zarządu LZPN w dniu 14.06.2018 r.
Dotyczy sędziów piłkarskich: KS LZPN, OKS BOZPN, OKS ChOZPN, OKS ZOZPN.
Zawody Związkowe/Okręgowe w tym o Puchar Prezesa LZPN/OZPN będą sędziowane bezpłatnie.
W rozgrywkach kobiet – III liga traktowana będzie jako rozgrywki młodzieżowe poniżej kat. A1-A2.
Turnieje na boiskach otwartych, turnieje halowe rozliczane będą na podstawie liczby meczów, liczby godzin – czasu trwania, formy – systemu rozgrywania, rangi, kategorii wiekowych – temat pozostaje do ustalenia.

ZGŁOSZENIE MECZU KONTROLNEGO BOZPN