UWAGA KLUBY PIŁKARSKIE WAŻNA INFORMACJA Z PZPN

Lubelski Związek Piłki Nożnej informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany w następujących uchwałach Zarządu PZPN:

I) Uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej (załącznik) – POBIERZ UCHWAŁĘ

(II) Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej (załącznik) – POBIERZ UCHWAŁĘ

Zmiany w w/w uchwałach zostały wypracowane na posiedzeniach Komisji Dialogu Społecznego PZPN.

Wprowadzone zmiany wynikają w szczególności z konieczności implementacji do krajowych porządków prawnych obowiązujących przepisów FIFA Regulations on Status and Transfer of Players 2021. Większość z implementowanych postanowień ma charakter obligatoryjny i krajowe związki są zobowiązane do ich wprowadzenia bez modyfikacji.

Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany wprowadzone do w/w uchwał.

1. Uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej:

a) długość obowiązywania kontraktów piłkarskich – kontrakt nie może zostać zawarty na okres krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego, przy czym strony mogą uzgodnić, że Kontrakt obowiązuje do dnia następującego po dniu ostatniego meczu sezonu rozgrywkowego lub zakończenia miesiąca w którym odbył się ostatni mecz sezonu rozgrywkowego (art. 6 ust. 2 pkt a. Uchwały);

b) sankcje za nieuzasadnione naruszenie stabilności kontraktowej przez zawodnika lub przez klub – w przypadku nieuzasadnionego naruszenia stabilności kontraktowej, wobec takiej strony mogą zostać zastosowane sankcje dyscyplinarne określone w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. W przypadku, gdy Piłkarski Sąd Polubowny PZPN w wyroku stwierdzi podstawy do orzeczenia sankcji, po uprawomocnieniu się wyroku PSP przekaże akta sprawy do Komisji Dyscyplinarnej PZPN (art. 9 i 10 Uchwały);

c) sankcje za nieterminowe wykonywanie zobowiązań finansowych przez kluby w stosunku do zawodników – wobec klubu, w stosunku do którego w orzeczeniu PSP stwierdzono zwłokę z płatnością w stosunku do zawodnika o ponad 30 dni bez podstawy wynikającej z kontraktu, może zostać ukarany przez Komisje Dyscyplinarną PZPN zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN (art. 10.1 Uchwały);

d) minimalne warunki dotyczące ciąży i macierzyństwa zawodniczek – m.in. nieobecność zawodniczki z powodu macierzyństwa jest obowiązkowo płatna przez klub w wysokości dwóch trzecich wynagrodzenia przewidzianego w kontrakcie przez cały okres jego obowiązywania, chyba że obowiązujące przepisy prawa powszechnego przewidują korzystniejsze warunki (art.10.2 Uchwały).

2. Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej:

a) zakaz transferów pomostowych – żaden klub ani zawodnik nie mogą uczestniczyć w transferze pomostowym. Przyjmuje się domniemanie, chyba, że ustalono inaczej, że w przypadku dwóch kolejnych zmian przynależności klubowej (krajowych lub międzynarodowych) tego samego zawodnika następujących w okresie 16 tygodni, wszystkie strony (kluby i zawodnik) uczestniczące w tych dwóch zmianach przynależności klubowej brały udział w transferze pomostowym (art. 21 Uchwały);

b) sankcje za nieterminowe wykonywanie zobowiązań finansowych przez kluby w stosunku do innych klubów – wobec klubu, w stosunku do którego w orzeczeniu PSP stwierdzono zwłokę z płatnością w stosunku do innego klubu o ponad 30 dni bez podstawy wynikającej z umowy transferowej, może zostać ukarany przez Komisje Dyscyplinarną PZPN zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN (art. 21.1 Uchwały);

c) wyjątki od zasady zmiany przynależności klubowej w okresie transferowym w stosunku do zawodniczek w związku z ich nieobecnością z powodu macierzyństwa (art. 27 ust. 1 lit. h) oraz i) Uchwały).